پرشین اپلای

دانشگاه های مورد تایید در مجارستان

دانشگاه های مورد تایید در مجار 2 سال قبل
میثم هادی پور
میثم هادی پور
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

چهار دانشگاه برتر مجارستان و مورد تایید وزارت بهداشت ایران عبارتند از:

Semmelweis University Budapest

University Debrecen

University of Pecs

University Szeged

نظرات 0

chat